In this English comics you can find: Guilmon Digimon, Jeri Katou / Kato Juri, Kazu Shioda / Shiota Hirokazu, Kenta Kitagawa, Takato Matsuki / Matsuda Takato
[Gotofap.tk home page]